Compliance Program

Společnost MERIT GROUP a.s., která je součástí holdingu pod mateřskou společností TESSELA HOLDING SE, se sídlem Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc, se rozhodla k účinné ochraně (minimalizaci rizik) z oblasti práva trestního a zejména pak oblasti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění (dále jen ZTOPO) vybudovat soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření souborně nazývaných Compliance programem.

Vedení společnosti při tvorbě, implementaci a následném provozování svého Compliance programu uvnitř organizace vychází z jasného přesvědčení, že jakékoli jednání, které může poškodit dobré jméno společnosti a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže, je považováno za krajně nežádoucí.

Moreover, it's important to check the price. Depending on the type of task and the expertise required, different writing services will charge different prices. Despite their seemingly low prices, you should always be wary of any agency that offers cheap services. These companies may be scams or rely on non-native writers. So, it's important to read several research paper writing service reviews before deciding on one also you can write all by yourself and for help use essay conclusion generator so you won’t be stuck with ending and will do your task in time.

Základní souhrnná stanoviska k problematice přijatého Compliance programu ve společnosti MERIT GROUP a.s. a ZTOPO jsou obsažena v níže uvedeném prohlášení správní rady a statutárního ředitele společnosti.

Prohlášení správní rady

Etický kodex

Etický kodex MERIT GROUP a.s. je jedním z nejdůležitějších dokumentů zavedeného Compliance programu ve společnosti. Účelem Etického kodexu je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad zejména v těchto oblastech:

  • obchodního styku,
  • vztahu se zákazníky a partnery,
  • zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdat příčinu vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti dle ZTOPO v platném znění.

Kompletní znění Etického kodexu

Etická linka

Podání / Stav Oznámení

Pravidla použití Etické linky

Politika etického chování

Kategorie neetického chování