Compliance Program

Společnost MERIT GROUP a.s., která je součástí holdingu pod mateřskou společností TESSELA HOLDING SE, se sídlem Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc, se rozhodla k účinné ochraně (minimalizaci rizik) z oblasti práva trestního a zejména pak oblasti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění (dále jen ZTOPO) vybudovat soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření souborně nazývaných Compliance programem.

Vedení společnosti při tvorbě, implementaci a následném provozování svého Compliance programu uvnitř organizace vychází z jasného přesvědčení, že jakékoli jednání, které může poškodit dobré jméno společnosti a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže, je považováno za krajně nežádoucí.

Základní souhrnná stanoviska k problematice přijatého Compliance programu ve společnosti MERIT GROUP a.s. a ZTOPO jsou obsažena v níže uvedeném prohlášení správní rady a statutárního ředitele společnosti.

Prohlášení správní rady a statutárního ředitele

Etický kodex

Etický kodex MERIT GROUP a.s. je jedním z nejdůležitějších dokumentů zavedeného Compliance programu ve společnosti. Účelem Etického kodexu je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad zejména v těchto oblastech:

  • obchodního styku,
  • vztahu se zákazníky a partnery,
  • zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdat příčinu vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti dle ZTOPO v platném znění.

Kompletní znění Etického kodexu

Etická linka

Podání / Stav Oznámení

Pravidla použití Etické linky

Politika etického chování

Kategorie neetického chování